உன்னால் முடியும்! (You can)

முடியாது என்பதை முடியும் (You can) என்று சிலர் நிகழ்த்திக் காட்டிடக் காரணம் அந்த செயல் நிச்சயமாக நிகழும் என முழுமையாக நம்புவதால் தான்.

Read more