ஆஸ்துமாவிற்கு இலகுவான தீர்வு (Asthma)

குளிர்காலத்தில் ஏற்படுகிற நோய்களில் ஆஸ்துமா (Asthma) முக்கிய மானது. ஒவ்வாமையும் பரம்பரைத்தன்மையும் தான் ஆஸ்துமா வருவதற்கு முக்கிய காரணங்கள்.

Read more