ஆஸ்த்மா போக்கும் மகராசனம் (Makarasana)

மகராசனத்தினால் (Makarasana) கழுத்து, முதுகெலும்புகள், தசைகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை சரிசெய்யப்படும். உடலுக்கு நல்ல ஓய்வினைக் கொடுக்கிறது.

Read more