இயற்கையை காக்கும் இயற்கைவிவசாயம் (Organic farming)

இயற்கை வேளாண்மை (Organic farming) என்பது உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயன உரங்கள், பூச்சிகொல்லிகளைப் பயன்படுத்தாமல் விவசாயம் செய்வதாகும்.

Read more