ஏன் கனவு காண்கிறோம்? (Why do we dream)

கண்ட கனவு (Dream) பலிக்குமா பலிக்காதா என்ற ஏக்கம் பலருக்கும் இருக்கும் .ஏனெனில் கனவு கண்களுக்குப் புலப்படாமல் நம் எண்ணங்களுடன் தொடர்புபட்டது.

Read more