கண்திருஷ்டி போக்க (Thirushti)

ஒருவரை பார்த்து மற்றவர்களுக்குக் ஏற்படும் மனஉளைச்சல், ஆற்றாமை, எரிச்சல், பொறாமை போன்றவற்றின் விளைவே கண் திருஷ்டி (Thirushti) ஆகும்..

Read more