கழுத்துவலிக்கு மூலிகை வைத்தியம் (Neck pain)

டிவி,கொம்பியுட்டர் போன்ற டிஜிட்டல்திரைகளைப் பார்க்கும் போது கழுத்தை சரியாக வைத்திருக்காமையே பெரும்பாலும் கழுத்துவலி (Neck pain) ஏற்படுகிறது.

Read more