சுவையான சேமியா கேசரி (Semiya Kesari)

கேசரி மிக இலகுவாக செய்யக் கூடிய சுவையான இனிப்பு பலகாரம். ரவையை போலவே வித்தியாசமாக சேமியாவிலும் கேசரி (Semiya Kesari) சுவையாக செய்யலாம்.

Read more