அதிக உடற்சோர்வு – காரணம் என்ன? (Fatigue)

சரியான அளவு நீர் இல்லாவிடில், உடலியக்கம் குறைந்து, சோர்வை (Fatigue) உருவாகும். எனவே போதிய தண்ணீரைக் குடித்து வர சுறுசுறுப்புடன் இருக்கலாம்.

Read more