மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன(Causes of constipation)

தவறான வாழ்க்கை முறையால் (Causes of constipation) உண்டாகும் மிக முக்கியமான ஆரோக்கிய குறைபாடுகளில் மலக்கட்டு முதல் இடத்தைப் பிடிக்கின்றது.

Read more