மஹாபாரதப் போர் உண்மையில் நடந்ததா?(Mahabharata)

குஜராத் ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியில் மூழ்கிய நகரம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.அது மகாபாரதத்தில் (Mahabharata) கூறப்படும் துவாரகை நகரை ஒத்துள்ளது,

Read more