ஸ்படிக லிங்க வழிபாட்டின் பலன்கள் எவை?(Crystal Lingam)

ஆயிரம் லிங்கத்தை வழிபட்டால் கிடைக்கும் புண்ணியமும் ஆசியும், ஒரு ஸ்படிகலிங்கத்தை (Crystal Lingam) வழிபடுவதால் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

Read more