மரணத்தின் பின் நிகழ்வது என்ன? (After death)

மரணத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்து,மரணத்தின் பின் என்ன நிகழ்கின்றது, (After death) என பெரிதாக அலட்டிக் கொள்வதில்லை. ஏனெனில் பிறக்கும் உயிரினங்கள் அனைத்தும் இறந்தேயாக வேண்டும். இறப்பு நிச்சயமானது

Read more