உடற்பலம் பெருக்கும் பாதாம் கஞ்சி (Almond porridge)

பாதாமை ஊறவைத்து அதிகசத்து நிறைந்த ஓர் ஆரோக்கியமான கஞ்சி (Almond porridge) செய்வோம். பலவீனமான உடலை பலப்படுத்தும் சக்தி இந்த கஞ்சிக்கு உண்டு.

Read more