கோபத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது (How to control anger)

அழுகை, பயம், சந்தோசம் போன்று கோபமும் ஒரு உணர்வு .எனவே கோபமே ( Anger) படக்கூடாது என சொல்வது தவறாகும்.ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்த தெரிய வேண்டும்.

Read more