இதய நலம் காக்கும் இருதய முத்திரை (Apana vayu mudra)

மாரடைப்பை தடுக்க அபான வாயு முத்திரை (Apana vayu mudra) உதவுகின்றது. எவ்வளவு உபயோகமான முத்திரை இது என்பது செய்து பயன் பெறும் போது தெரியவரும்.

Read more