அபெலியன் என்பது என்ன? (What is Aphelion?)

அபெலியன் (Aphelion) என்பது பூமியின் சுற்றுப்பாதையின் புள்ளியாகும். பூமி சூரியனிலிருந்து அதன் தொலைதூரப் புள்ளியை அடைவதைக் குறிக்கின்றது.

Read more