அரேபியன் பிரியாணி (Arabian Kapsa)

அரபு பிரதேசங்களில் கப்சா (Arabian Kapsa) எனப்படும் கலாச்சார உணவு மிகவும் பிரசித்தமானது.நமது பிரியாணி, புலாவ் போன்ற உணவுகளை போன்றது கப்சா.

Read more