செயற்கை இனிப்புகள் எவ்வளவு ஆபத்தானது?(Are Artificial sweeteners Dangerous?)

இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்காமல் இருக்கவேண்டும் என்பவர்களின் மனம் கவர்ந்த பொருளாக செயற்கை இனிப்புகள்(Artificial sweeteners) இருக்கின்றன.

Read more