ஆஸ்துமா குணமாக உணவுமுறை(Foods That Cure Astma)

ஆஸ்துமா(Astma) உள்ளவர்கள் உணவு உண்ணும் போது அரைவயிறு சாப்பாடு,கால் வயிறு நீர், மிகுதி இடம் காற்று செல்லும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.

Read more

ஆஸ்துமாவிற்கு தீர்வு (Asthma)

குளிர்காலத்தில் ஏற்படுகிற நோய்களில் ஆஸ்துமா (Asthma) முக்கிய மானது. ஒவ்வாமையும் பரம்பரைத்தன்மையும் தான் ஆஸ்துமா வருவதற்கு முக்கிய காரணங்கள்.

Read more