ஆட்டிசம் குறைபாட்டை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது? (Autism)

ஆட்டிசம் (Autism) என்பது தகவல்களைப் பயன்படுத்தி மூளை புரிந்துகொள்ளும் திறனைத் தடுப்பது. மூளையிலுள்ள நரம்பு மண்ட வளர்ச்சி குறைபாடு ஆகும்.

Read more