அவகடோவின் அருமை (The awesomeness of avocado)

அவகாடோவில் (avocado) கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்துக்கள், உணவினை நன்கு செரிக்கச் செய்வதோடு நச்சுப் பொருட்களையும் வெளியேற்றுகின்றன.

Read more