சிங்கப்பூரின் அடையாளமான கோடாலி தைலம் (Axe Oil)

உயர்ந்த கட்டிடங்கள், நல்லாட்சி, சுத்தம்,உயர்தர வாழ்க்கைத்தரம் என சிங்கப்பூரின் சிறப்புகளில் கோடாலி தைலம் (Axe Oil) தனி சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.

Read more