கண்களை பாதிக்கும் மோசமான பழக்கவழக்கங்கள் (Bad Habits for the eyes)

வளர்ந்து வரும் தொழிநுட்பங்களால் கண்களில் அதிக பாதிப்புக்கள் (Bad Habits for affect the eyes) ஏற்படுகின்றன.அவற்றை எப்படி தவிர்ப்பது?

Read more