தொப்பை கரைய தனுராசனம் (Dhanurasana)

தனுராசனம்  (Dhanurasana ) நரம்புகளுக்கு சுத்தமான ரத்தத்தைப் பரப்பி முதுகெலும்பை பலப்படுத்துவதால் இளமையோடு சுறுசுறுப்பாக இருக்கமுடிகிறது.

Read more