விரதம் இருப்பதனால் நன்மைகள் உண்டா? (Benefits of Fasting)

விரதம் (Fasting) என்பது மருத்துவ ரீதியாக உடல் செல்கள் புத்துயிர் அடைய உதவும் ஒரு செயல்முறையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மனநிலை மேன்மையடையும்.

Read more