அல்சருக்கு நல்ல மருந்தாகும் அத்திக்காய் (Figs cure ulcers)

வயிற்றுப்புண்ணையும்  (அல்சர் ) சரி செய்யும் வல்லமை அத்திக்காய்க்கு (Figs cure ulcers) உண்டு. அத்தி மரப்பட்டை, வேர், அத்திக்காய், அத்திப்பழம், உலர் அத்திப்பழம் (dry figs)

Read more