இளமையும் வலிமையும் அள்ளி தரும் அற்புத ஆசனம் (Benefits of Pavanamukthasana)

உடலில் பிராண வாயு செல்லும் பாதைகளில் ஏற்படும் அடைப்பை நீக்குகின்றது இளமையை அள்ளித் தரும் பவன முக்தாசனம் (Benefits of Pavanamukthasana).

Read more