திரிபலாவும் பயனும் (Uses of triphala)

பல பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு மருந்தால் தீர்வு திரிபலா.அற்புதமான திரிபலா (triphala) சூரணம் கொண்டுள்ள மருத்துவ பலன்கள் எவை என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Read more