புஜங்காசனம் (Benefits of bhujangasana)

புஜங்காசனம் செய்வதனால் வயிற்றில் உள்ள உறுப்புகளும், சுரப்பிகளும் புத்துயிர் பெறும்.( bhujangasana).முதுகுவலி, இடுப்பு வலி நீக்கும்.

Read more