மங்கிய கண்பார்வை தெளிவு பெற(blurred vision)

நாற்பது வயதை தாண்டும் சமயத்தில் அனைவரும் சந்திக்கும் ஒரு விஷயம் கண்பார்வை மங்குதல் (blurred vision). கண்கள் மூலம் தான் நாம் இவ்வுலகத்தை அறிகிறோம் மனிதருக்கு மட்டுமல்லாது 

Read more