உடலின் சமிக்க்ஷைக்கு அலட்சியம் வேண்டாம் (Body language)

வெளி உறுப்புகளுக்கு கொடுக்கும் அதே அளவு முக்கியத்துவத்தைம் உள் உறுப்புகளின் உணர்வுகளுக்கும், உடலின் மொழிகளுக்கும்(Body language) தரவேண்டும்.

Read more