உங்கள் உடல் எந்த விதமானது? (Vata, pitta, kapha body)

எல்லா உடலும் உறுப்புகளின் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் செயற்படும் விதத்தில் மூன்று விதமாக (Vata, pitta, kapha body) பிரிக்கப்படும்.

Read more