மூளையை பாதிக்கும் பழக்கங்கள்(Brain affecting habits)

நம் அன்றாட சில செயல்கள் (Brain affecting habits) நம் மூளையின் செயற்பாட்டை பாதிக்கின்றது. அவை எவை என அனைவரும் அறிந்து கொள்வது அவசியம் ஆகும்.

Read more