கரட் கீர், பாயாசம் (Carrot recipe)

கரட் கீர் கொஞ்சம் இனிமையானதோடு ஒரு சத்தானதும்  ஆகும். கரட் கீர் (Carrot recipe)அனைவருக்கும் பிடிக்கும். இது நம் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.

Read more