தாவரத் தங்கமான கரட் (Carrot)

தாவரத் தங்கம் என்று நாம் அவ்வப்போது உணவில் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பொருளை அழைக்கிறார்கள். அது எந்தப் பொருள் தெரியுமா? கரட் (Carrot) தான் அது. கரட்டிற்கு (Carrot)

Read more