20 வயதின் தடுமாற்றங்கள் (Changes in the 20 years)

20 வயதில் (Changes in the 20s) வாழ்வில் பல முக்கியமான மாற்றங்கள் நிகழும். எதிர்கால முடிவுகளை மேற்கொள்ள குழப்பங்கள், தடுமாற்றங்கள் எழும்.

Read more