மாறிவரும் உணவு முறை தான் நோய்கள் உருவாக காரணம் (Changing diet is the cause of diseases)

இன்று மருந்தே உணவாகி போன காலம். காரணம் பாரம்பரிய உணவுகளை விட்டு துரித உணவுகளுக்கு (Changing diet is the cause of diseases) மாறிப் போனதே

Read more