காலநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் நோய்களில் இருந்து விடுபட (Relief from climate change diseases)

காலநிலை மாற்றங்களால் (Climate change diseases) ஏற்படும் வருத்தங்களை இயற்கை பொருட்களை கொண்டு எளிய முறையில் போக்கலாம்.

Read more