கர்ப்பத்தை உறுதிப்படுத்துவது எவ்வாறு (Confirm the pregnancy)

கர்ப்பமானதற்கான அறிகுறிகள், வேறு சில நோய்,களிற்காகவும் ஏற்படும் என்பதால், பரிசோதனைகள் மூலம் உறுதி (Confirm the pregnancy) செய்ய வேண்டும்.

Read more