ஏன் செப்பு பாத்திரங்கள் நல்லது ( Why copper utensils)

நவீன வாழ்க்கை மிகவும் வசதியான இலகுவான எஃகு, கண்ணாடி மற்றும் ஒட்டாத தன்மையுள்ள(Non-stick) சமையல் பாத்திரங்களை வழங்குகின்றது.என்றாலும், பழைய செப்பு பாத்திரங்களின் (Copper utensils) நன்மைகள் கருதி

Read more