40 வயதுகளில் வரும் ஆபத்தான நோய்கள் (Dangerous diseases in 40s)

40முதல் 60 வயதுகளில் உடலில் பலவித மாற்றங்கள் ஏற்படும்.உடல் உழைப்பு,உடற்பயிற்சி,குறையும்.நோய்கள் பல உருவாகும். (Dangerous diseases in 40s)

Read more