இறந்தவர்கள் கனவில் வந்தால்? (Dead people in dreams)

இறந்த தந்தை (Dead people in dreams) ஒருவரின் கனவில் வந்தால், தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையை விரைவில் வெற்றிகரமாக தீர்க்கமுடியும் என்று பொருள்

Read more