ஆழ்ந்த தூக்கம் ஒரு வரம் (Deep sleep)

ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம் (Deep sleep) அவசியம். அப்போதுதான் உடல் உறுப்புகள் அதற்குரிய வேலைகளை சரியாக செய்து உடலை பராமரிக்கும்.

Read more

சரியான தலையணையின் அவசியம் (Right pillow)

நிம்மதியான, முறையான உறக்கத்திற்கு சரியான தலையணையின் அமைப்பு (Right pillow) அவசியம். இது உடலின் பல பாகங்களுக்கும் உத்வேகம் தருகிறது.

Read more