பாரம்பரிய முறைப்படி தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவது எப்படி?(Deepavali)

தீபாவளியை(Deepavali) தீ ஒளி என முன்னோர் குறிப்பிடுகிறார்கள். தீமை அகன்று நன்மை பிறக்கும் நன்னாள் என்கின்றனர். ஒளி என்பது வெற்றியின் அடையாளம். .

Read more