நீரிழிவுநோயால் ஏற்படும் கோமா(Diabetic coma)

நீரிழிவு கோமா (Diabetic coma) என்பது நீரிழிவு நோயின் மிகவும் ஆபத்தான சிக்கலாகும் , இது உடலில் உள்ள இன்சுலின் குறைபாட்டின் விளைவாக வருகிறது.

Read more