பேதிமருந்து சாப்பிடும் முறை (Diarrhea medicine)

உடலில் தங்கும் கழிவுகள்,குடலில் உள்ள நாட்பட்ட கழிவுகள் போன்றவற்றை அகற்ற சித்தர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டதே பேதிமருந்து (Diarrhea medicine).

Read more