உணவுமுறை மாற்றங்களால் சர்க்கரை நோயிலிருந்து விடுபட (Dietary changes to cure diabetes)

உணவு முறைகளில் மேற்கொள்ளும் மாற்றங்கள் மூலம் (Dietary changes to cure diabetes) . உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மாற்றங்கலை ஏற்படுத்த முடியும்.

Read more