திஷா பதானி (Top beauty secrets of Disha patani)

கட்டான எடுப்பான தோற்றம் கொண்ட திஷா பதானியின் (Disha Patani) அழகிற்கு முக்கிய காரணங்கள் கடுமையான உடற்பயிற்சி மற்றும் கண்டிப்பான உணவு முறையே.

Read more