ஆள் பாதி ஆடை பாதி (Dress and appearance)

உடல்வாகுக்கு ஏற்ப (Dress and appearance),சரும நிறத்திற்கேற்ப, உயரத்திற்கு ஏற்ப ஆடைகளைத் தெரிவு செய்து அணிந்தால் எல்லோருமே அழகாக தெரிவார்கள்.

Read more